ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρία ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην αποθήκευση και διακίνηση ασφαλών προϊόντων και στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να εγκαταστήσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας καλύπτει την Παροχή Υπηρεσιών Logistics – Διακίνηση Τροφίμων και Ποτών Ξηρής Αποθήκευσης και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Επιχείρησης και σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας TRANSCOMBI. Γενικός στόχος είναι η προσφορά στους πελάτες της εταιρίας υπηρεσιών σταθερής ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει:

 • τη συστηματική μείωση του διατιθέμενου ποσοστού μη συμμορφούμενων,
 • τη συνεχή διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς της εταιρίας στο εσωτερικό και την κάλυψη των αναγκών σε ολοένα και περισσότερα σημεία διάθεσης, εξασφαλίζοντας ωστόσο πάντοτε την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
 • τη διαρκή αναβάθμιση του δυναμικού της εταιρίας, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και πρόσληψης καταρτισμένων νέων εργαζόμενων.
 • Συνεχή βελτίωση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας της Επιχείρησης με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων :
  • Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας.
  • Ανασκόπηση Διοίκησης
  • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
  • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
  • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.

Για την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση της TRANSCOMBI:

 • Δεσμεύεται και εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που η ίδια καθορίζει.
 • Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της και το παρακινεί να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές.
 • Δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της και στην ορθή εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρίας TRANSCOMBI εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της εταιρίας. Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας των Προϊόντων και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες. Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης. ΓΙΑ ΤΗΝ TRANSCOMBI EXPRESS SALONIKA L.T.D.

Πολιτική Ποιότητας Υπηρεσιών – Ασφάλειας Εργαζομένων και Προϊόντων– Περιβάλλοντος.

Η TRANSCOMBI SALONICA LTD είναι μια εταιρεία με έδρα στην Θεσσαλονίκη και αντικείμενο υπηρεσιών logistics, εθνικών και διεθνών μεταφορών καθώς και διανομών φορτίων πελατών της, σε όλη την Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Όλοι μαζί στην εταιρεία TRANSCOMBI EXPRESS SALONICA LTD, Διοίκηση και στελέχη, προσωπικό της εταιρείας μας αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες και υπεργολάβοι μας κυρίως στην οδική μεταφορά Προϊόντων, έχουμε την πεποίθηση ότι η Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας της Εργασίας, Ασφάλειας του προσωπικού και των προϊόντων των πελατών μας, εκφράζει την κουλτούρα μας και αποτελεί καθημερινό και πρωταρχικό μέλημα μας.

Αποτελεί δέσμευση μας η απόλυτη τήρηση των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας, η διαρκής καθιέρωση μετρήσιμων στόχων σχετικά με την επίτευξης τους, η ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών μας προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης μας και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, Ασφάλειας της Εργασίας, Ασφάλειας του προσωπικού και των προϊόντων πελατών μας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών που εφαρμόζουμε σε ακολουθία και με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 9001, ISO 22000, SQAS.

Όλες οι υπηρεσίες μας, υλοποιούνται με πρωταρχικό γνώμονα την μέριμνα στην προάσπιση του Περιβάλλοντος, που επιτυγχάνεται με την ενεργειακά φιλική λειτουργία της εταιρείας με ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων που απαιτούνται, αλλά και την πρόληψη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την εκτέλεση των εργασιών που εκτελούνται.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία, παρέχει στα Στελέχη και τους Συνεργάτες της τα απαιτούμενα μέσα και τους απαραίτητους πόρους:

 • Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την επίτευξη των διαρκώς τιθέμενων αυξημένων στόχων Ασφάλειας Εργαζομένων και Μεταφερόμενων Προϊόντων, Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης και εναρμόνισης με το οικείο κοινωνικό περιβάλλον της.
 • Διατηρεί σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής και ηλεκτρονικής τεχνολογίας, και τις απαραίτητες διαδικασίες με σκοπό την προστασία προσωπικών αλλά και εταιρικών δεδομένων προσωπικού, συνεργατών, πελατών και συναλλαγών τους.
 • Απόλυτη τήρηση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής προϊόντων πελατών μας.
 • Υλοποίηση των εργασιών μας με πρωταρχική μέριμνα στην εκτέλεση των υπηρεσιών μας με ασφάλεια προς κάθε ευαίσθητο αποδέκτη τους (Προσωπικό, Περιβάλλον, Εγκαταστάσεις και Μεταφορικές Μονάδες Προϊόντων).
 • Πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης με ηλεκτρονικά μέσα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων, των προϊόντων, των οχημάτων και των εγκαταστάσεων.
 • Καθορισμός ποιοτικών, περιβαλλοντικών στόχων και του στόχων για την ΥΑΕ, συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησής τους και ανασκόπηση τους.
 • Καθημερινή επικοινωνία και ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ώστε να γνωρίζει τις αρχές μας και τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλουμε για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και των επιδόσεων μας σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας.
 • Αδιάλειπτος έλεγχος των συνεργατών μας ώστε να εξασφαλίζεται η υιοθέτηση των αρχών και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί.
 • Διαρκής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας και τους συνεργάτες μας, ώστε να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την προστασία του περιβάλλοντος, της ασφάλειας στην εργασία και τα μεταφερόμενα αγαθά, για την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας προσωπικού και προϊόντων, την περιβαλλοντική συμπεριφορά του, με σκοπό την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέσματα μετρήσεων επίτευξης των στόχων και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.
 • Λήψη οργανωτικών μέτρων πρόληψης της Περιβαλλοντικής ρύπανσης, των εργατικών ατυχημάτων και επιβάρυνσης του προσωπικού, της δολιοφθοράς ή επιζημίωσης των μεταφερομένων Προϊόντων πελατών μας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν ή και να απαλειφτούν οι όποιοι κίνδυνοι και επιπτώσεις τους.
 • Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Για την TRANSCOMBI SALONICA LTD. αποτελούν δεσμεύσεις :

 • η τήρηση της υφιστάμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαθέτει.
 • η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.
 • η διαρκής βελτίωση του Ενιαίου συστήματος διαχείρισης και η αποφυγή οποιασδήποτε ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 • Η αποφυγή των ατυχημάτων κα των επαγγελματικών ασθενειών.
 • η διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων για την ομαλή λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος.
 • η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της.
 • Η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους, τους πελάτες και όλους τους συνεργαζόμενους που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της.
 • Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται ετησίως σε κάθε ανασκόπηση εργασιών και λειτουργίας της εταιρείας μας και αναθεωρείται εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Πολιτική Επιχειρησιακής Δεοντολογίας

Καταπολέμηση της διαφθοράς.

1. Η ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΠΕ εφαρμόζει πολιτική μη ανοχής κατά της διαφθοράς,
2. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δώρων οποιουδήποτε εργαζομένου της εταιρείας, από προμηθευτές, πελάτες ή και γενικά από άλλο τρίτο μέρος,
3. Επίσης δεν επιτρέπεται η προσφορά δώρων οποιασδήποτε μορφής, από προσωπικό της εταιρείας, προς προμηθευτές, πελάτες ή και γενικά από άλλο τρίτο μέρος.

Πρόληψη κατά της παιδικής εργασίας.

1. Η ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΠΕ εφαρμόζει πολιτική μη ανοχής κατά της παιδικής εργασίας,
2. Η παιδική εργασία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από πελάτες ή και από προμηθευτές της εταιρείας,
3. Η Διοίκηση της εταιρείας και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, διαφυλάττει ότι δεν γίνεται χρήση παιδικής εργασίας στην επιχείρηση της,
4. Το τμήμα Προμηθειών και τα λοιπά τμήματα της εταιρείας, διαφυλάττουν ότι δεν γίνεται χρήση παιδικής εργασίας από τους προμηθευτές και συνεργάτες της.

Πρόληψη κατά της χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών.

1. Η ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΠΕ εφαρμόζει πολιτική μη ανοχής κατά της χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών από το προσωπικό της,
2. Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών από το προσωπικό της, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και κατά την διάρκεια εργασιών του,
3. Η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών αποτελεί σημαντικότατο λόγο διακοπής συνεργασίας της εταιρείας με προσωπικό της και στο οποίο θα διαπιστωθεί η παραβίαση της αρχής αυτής,
4. Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών από προμηθευτές και συνεργάτες της εταιρείας, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και κατά την διάρκεια παραμονής και εργασίας τους,
5. Η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών αποτελεί σημαντικότατο λόγο διακοπής συνεργασίας της εταιρείας με συνεργάτες και προμηθευτές της και στο οποίο θα διαπιστωθεί η παραβίαση της αρχής αυτής εντός της εγκατάστασης της ή και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών για λογαριασμό της εταιρείας,

Πρόληψη κατά των διακρίσεων.

1. Η ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΠΕ εφαρμόζει πολιτική μη ανοχής κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασίας,
2. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και η Διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζουν σαφή πολιτική και λειτουργούν ενεργά κατά των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας, χρώματος δέρματος ή άλλων διακρίσεων σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Πρόληψη κατά των παρενοχλήσεων ή των καταχρήσεων.

1. Η ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΠΕ εφαρμόζει πολιτική μη ανοχής κατά των παρενοχλήσεων ή καταχρήσεων στον χώρο εργασίας,
2. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και η Διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζουν σαφή πολιτική και λειτουργούν ενεργά ενάντια σε παρενοχλήσεις ή καταχρήσεις κατά των εργαζομένων της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς και συνήθως προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα κατά το εθνικό και διεθνές δίκαιο.
Θεωρούνται ως «κοινώς αντιλαμβανόμενα αναπαλλοτρίωτα θεμελιώδη δικαιώματα που κάθε άτομο δικαιούται από τη στιγμή της γέννησής του, απλώς και μόνο επειδή είναι ανθρώπινο ον».

«Αν ο δημόσιος διάλογος εν καιρώ ειρήνης στην παγκόσμια κοινότητα διαθέτει κοινή ηθική γλώσσα, είναι αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Αυτά περιλαμβάνουν αστικά και πολιτικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, καθώς και την ισότητα ενώπιον του νόμου. Στα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται, επίσης, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στην τροφή, το δικαίωμα στην κατοικία, την ιατρική περίθαλψη, την εκπαίδευση και το δικαίωμα συμμετοχής στον πολιτισμό.

 

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα, λοιπόν, θεωρούνται διεθνή (εφαρμόζονται και ισχύουν παντού) και διαφυλάττουν την ισότητα (ισχύουν τα ίδια για όλους)».

Εισαγωγή

Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης για τη βιωσιμότητα της ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. και των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούμε. Στην εταιρία μας δεσμευόμαστε να εξασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποί μας αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.
Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. διέπεται από τις διεθνείς αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων που περικλείονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία, Το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, και τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών στην εργασία.

Σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαστε δεσμευμένοι να εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε κάθε επίπτωση ενέργειας που είναι αντίθετη με τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, μέσω διαδικασιών για τη δέουσα επιμέλεια στα ανθρώπινα δικαιώματα και την προληπτική συμμόρφωση.

Σεξουαλικός προσανατολισμός

Τα δικαιώματα στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου σχετίζονται με την έκφραση του σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου με βάση το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα να μην υφίσταται διακρίσεις λόγω της «άλλης κατάστασης», όπως ορίζεται σε διάφορες συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το άρθρο 17 και 26 του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το άρθρο 8 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Συνεργασία με Τοπικές Κοινωνίες και Εταίρους

Αναγνωρίζουμε την επιρροή μας στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε με εταίρους αυτών των κοινωνιών, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι ακούμε και λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις τους, μαθαίνοντας από αυτές, καθώς διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Όπου χρειάζεται, δεσμευόμαστε να συμμετέχουμε σε διάλογο με τους εταίρους για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά μας. Πιστεύουμε ότι τα τοπικά ζητήματα αντιμετωπίζονται καταλληλότερα σε τοπικό επίπεδο. Δεσμευόμαστε επίσης για τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών και την προαγωγή ενός κλίματος καλής θέλησης στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Σεβασμός στην διαφορετικότητα

Σεβόμαστε και εκτιμούμε τη διαφορετικότητα των ανθρώπων μας και τη συνεισφορά τους. Έχουμε μακρόχρονη δέσμευση στην παροχή ίσων ευκαιριών και δεν δεχόμαστε τις διακρίσεις και την παρενόχληση.
Μεριμνούμε για τη διατήρηση χώρων εργασίας όπου δεν υπάρχουν διακρίσεις και δεν υφίσταται παρενόχληση βάσει φυλής, φύλου, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικής προτίμησης, πολιτικής πεποίθησης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι βάσεις για τη διαδικασία αναζήτησης και πρόσληψης προσωπικού, τοποθέτησης, εκπαίδευσης, αμοιβής και ανέλιξης στην Εταιρεία, είναι τα επαγγελματικά προσόντα, η απόδοση, οι δεξιότητες και η εμπειρία.
Ανεξαρτήτως προσωπικών χαρακτηριστικών και κοινωνικής κατάστασης, η Εταιρεία δεν ανέχεται προσβλητικές ή ανάρμοστες συμπεριφορές, άδικη μεταχείριση ή αντίποινα παντός είδους. Η παρενόχληση είναι ανεπίτρεπτη στο χώρο εργασίας και σε κάθε περίσταση που σχετική με την εργασία εκτός εργασιακού χώρου. Αυτές οι αρχές ισχύουν όχι μόνο για εργαζομένους της εταιρείας, αλλά και για όσους συνεργονται μαζί μας.

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να αλλάζει την θρησκεία του και τις πεποιθήσεις του και την ελευθερία να εκδηλώνει τη θρησκεία ή την πεπoίθησή του, ατομικά ή από κοινού με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά μέσω της λατρείας, πράξεων ιεροτελεστίας, πρακτικής και διδασκαλίας.

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθε και της συλλογικής διαπραγμάτευσης

Σεβόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων μας στη συμμετοχή ή μη και στη δημιουργία εργατικών σωματείων, χωρίς φόβο αντίποινων ή παρενόχλησης. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από ένα νομικά αναγνωρισμένο σωματείο, δεσμευόμαστε στην ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου με τους ελεύθερα επιλεγμένους εκπροσώπους τους. Δεσμευόμαστε να διαπραγματευόμαστε με καλή πίστη με αυτούς τους εκπροσώπους.

Ασφαλής και υγιής χώρος εργασίας

Παρέχουμε έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και εσωτερικές προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας. Εστιάζουμε στη διατήρηση ενός παραγωγικού χώρου εργασίας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ατυχημάτων, τραυματισμών και έκθεσης σε κινδύνους για την υγεία. Δεσμευόμαστε για το ενδιαφέρον των εργαζομένων στη διαρκή βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, φροντίζοντας μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό κινδύνων και την αποκατάσταση ζητημάτων υγείας και ασφάλειας.

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Δεσμευόμαστε για τη διατήρηση ενός χώρου εργασίας χωρίς βία, παρενόχληση, εκφοβισμό και άλλες επισφαλείς ή ανησυχητικές συνθήκες που οφείλονται σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές.
Παρέχονται εγγυήσεις ασφαλείας για τους εργαζομένους, όπως κρίνεται απαραίτητο, με σεβασμό στο απόρρητο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

Δουλεία, καταναγκαστική εργασία και εμπορία ανθρώπων

Απαγορεύουμε την εκμετάλλευση οποιουδήποτε ατόμου σε δουλεία ή ειλωτεία, τη χρήση όλων των μορφών καταναγκαστικής, δεσμευμένης ή υποχρεωτικής εργασίας και τη συμμετοχή σε εμπορία ανθρώπων.

Παιδική Εργασία

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους τοπικούς νόμους σχετικά με την κατώτατη ηλικία εργασίας, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση 138 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Απαγορεύουμε την πρόσληψη ατόμων κάτω των 18 ετών για θέσεις οι οποίες απαιτούν επικίνδυνη εργασία όπως προβλέπεται από τη σύμβαση 182 της ΔΟΕ.

Ώρες εργασίας, μισθοί και επιδόματα

Οι αμοιβές των εργαζομένων μας είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με τον κλάδο και την τοπική αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητές μας συμμορφώνονται απόλυτα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αμοιβών και ωραρίων, υπερωριών και επιδομάτων.

Καθοδήγηση & διαδικασία αναφορών εργαζομένων

Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία χώρων εργασίας, όπου η ανοικτή και ειλικρινής επικοινωνία μεταξύ όλων των υπαλλήλων χαίρει εκτίμησης και σεβασμού. Η πολιτική μας έγκειται στην τήρηση όλων των νόμων για την εργασία και την απασχόληση, οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε.
Για την επίτευξη της Πολιτικής Εργασίας και σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Διοίκηση της εταιρείας και τα στελέχη της δηλώνουν:

 • Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει αντίθεση μεταξύ της πολιτικής και των νόμων, των συνηθειών και πρακτικών του χώρου όπου εργάζεστε, εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική ή θα θέλατε να αναφέρετε μια πιθανή παραβίασή της, μπορείτε να απευθύνετε αυτές τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς μέσω των υπαρχουσών διαδικασιών, οι οποίες στοχεύουν στην απόλυτη διατήρηση της εμπιστευτικότητας.
 • Μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις ή να αναφέρετε πιθανές παραβιάσεις στην Διοίκηση ή το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναφέρετε τυχόν πιθανές παραβιάσεις αυτής της πολιτικής μέσω των εκπρόσωπων των εργαζομένων μπορείτε να αναφέρετε τις ανησυχίες σας ανώνυμα.
 • Η ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. δεσμεύεται ως προς τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση των προβληματισμών των εργαζομένων, καθώς και ως προς τη λήψη διορθωτικών ενεργειών ως απάντηση σε οποιαδήποτε παραβίαση.